How Yoga Can Help Strengthen Your Immune System

நீங்கள் தற்பொழுது உலகின் முதன்மை வலைதளமான Tamilshow உடன் இணைந்து உள்ளீர்கள்.நீங்கள் இங்கு உங்களுக்கு பிடித்தமான வீடியோக்களை காண நாங்கள் உத்திராவாதம் .நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலை ஒன்றே ஒன்று தான்.இந்த பக்கத்தில் சுமார் 30-45 நொடிகள் வரை காத்திருக்க வேண்டி வரும்.காரணம் ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான நமது பயனர்கள் நமது வலைத்தளத்துக்குள் செல்லும் பொழுது நமது வலைத்தளம் சரியாக இயங்க முடியாது.நீங்கள் மெதுவான வேகத்தில் நமது வலைத்தளம் திறப்பதை நீங்கள் முன்பே பார்த்து இருப்பீர்கள்

ஆகவே நாங்கள் இந்த மாதிரி பக்கங்களை நீங்கள் பார்வையிடும் போதும் , ஒரு 30-45 நொடிகள் காத்திருந்து செல்லும் போதும் ஒரே நேரத்தில் பயனர்கள் உள் நுழைவது தடுக்க படுகிறது.நமது வலைத்தளமும் சரியா இயங்க வழிவகை செய்யும்.ஆகவே நீங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தந்து எங்களது சேவையை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்

இந்த பக்கத்தை கீழே மெதுவாக நகர்த்தி கொண்டு வந்தால் அடிப்பகுதியில் உங்களுக்கு தேவையான லிங்க் இருக்கும்.ஒரு 30-45 நொடிகள் காத்திருப்புக்கு பின்பு , உங்களுக்கு தேவையான இடத்திற்கு செல்லும் லிங்க் அதுவாகவே உருவாகும். அதன் பிறகு அதை கிளிக் செய்து செல்லவும்

உங்களுக்கு சந்தேங்கங்கள் அல்லது பிரச்சினைகள் அல்லது சிரமங்கள் ஏதுவாக இருப்பின் எங்களை உடனடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

தொடர்புக்கு :

contact@tamilwap.in

A 5,000-year-old repository of Indian data and know-how, yoga is extra than simply twisting, turning, stretching and respiration workouts. It’s a lifestyle. This historic artwork that strengthens the physique and relaxes the thoughts can be the easiest way to stave off routine sicknesses and illnesses.

At any given time of the day or 12 months, our our bodies are weak to an infection by the multitude of viruses and micro organism. They’re what result in runny noses, hacking coughs, abdomen infections and dangerous instances of the flu.

Correct hygiene and wholesome consuming habits can assist to an extent, however yoga can really assist the physique battle an infection and strengthen your total immune system. We inform you why:

It helps cut back stress ranges naturally
An individual who’s underneath stress is extra prone to catch a chilly or a fever when viruses invade the nasal passage.

Stress additionally appears to worsen or raise the chance of situations equivalent to melancholy, gastrointestinal issues, coronary heart illness, diabetes, weight problems, Alzheimer’s illness and bronchial asthma.

Yoga helps decrease stress hormones and calms the nervous system, which is linked to the immune system.

It retains the respiratory system on monitor
Colds and comparable infections are attributable to micro organism that have an effect on the higher respiratory system. If the immune system isn’t sturdy sufficient to throw them off, the micro organism can penetrate into the lungs and result in bronchitis or pneumonia.

Yoga is without doubt one of the important instruments for sustaining the well being of our respiratory system. Often performing respiration train and asanas situations the respiratory tract and boosts the effectivity of the lungs.

It ensures optimum functioning of all organs
Desk jobs and a sedentary life-style imply that our organs don’t get sufficient blood move, resulting in blockages and buildup of poisons. Over time, this may result in breakdowns within the physique system.

Accomplished frequently, yoga stimulates the lymphatic system to take away toxins from the physique.

The varied asanas be certain that totally different organs and glands obtain contemporary blood, and are gently massaged and stimulated. The rise in provide of oxygenated blood to organs ensures their optimum operate.

It retains muscle mass and joints in good working order
No matter your age is likely to be, joint and muscular ache doesn’t appear to differentiate nowadays. A weak bone construction, lack of bodily train and deficiency of important vitamins within the eating regimen can worsen the state of affairs.

Yoga can assist lubricate the joints with synovial fluid and stabilise muscle mass via strengthening workouts, serving to get rid of the ache.

to strengthen your immune system by working towards yoga? Click on right here to obtain the app and be a part of our dwell classes for FREE! Attempt these yoga poses to stimulate your immune, nervous, digestive, circulatory and endocrine methods and improve their functioning:

Dhanurasana
DhanurasanaDhanurasana
This asana is known as for the form the physique takes once you do that pose – that of a bow.

Lie on the abdomen, your ft hip width aside and arms by the aspect of your physique.
Fold the knees, take your palms backwards and maintain your ankles.
Breathe in, raise your chest off the bottom and pull your legs up and again.
Look straight forward, a smile in your face, and maintain the pose secure.
The physique must be curved and taut as a bow. Take deep breaths as you calm down and take note of your breath. Bend to your consolation.
After 20 seconds, exhale and gently carry your legs and chest to the bottom. Launch ankles and calm down.
Balasana
BalasanaBalasana
This restful pose, also called Little one’s Pose, could be sequenced between tougher poses.

Sit in your heels, along with your knees collectively or aside.
Slowly, exhale and bend ahead by reducing your brow to the touch the ground.
Preserve your arms alongside the higher physique, with palms going through upwards.
Or else, attain out your arms in the direction of the entrance of the mat, palms going through downwards on the mat.
Gently press your chest on the thighs or between the thighs if the ft are aside.
Maintain for 45 seconds to 1 minute.
As you inhale, pull the navel in the direction of your backbone. Whereas exhaling, soften your physique and the arms.
Bhujangasana
BhujangasanaBhujangasana
Cobra Pose, or Bhujangasana, resembles a serpent with its hood raised. It’s a part of the sequence of postures in Padma Sadhana and Surya Namaskar.

Lie on the abdomen, your toes flat on the ground and brow resting on the bottom.
Preserve your legs shut collectively, ft and heels evenly touching one another.
Place palms downwards underneath your shoulders, retaining elbows parallel and near the torso.
Take a deep breath and slowly raise your head, chest and stomach. Preserve your navel on the ground.
Use your palms to drag your torso off the ground.
Curve your backbone and straighten your arms by arching your again as a lot as attainable.
Tilt your head again and search for however don’t overdo the stretch. The ft must be shut collectively.
Breathe out, and gently carry your stomach, chest and head again to the ground.
Halasana
HalasanaHalasana
This yoga pose attracts its identify from the plow, a well-liked farming software generally utilized in Indian agriculture.

Lie in your again, your arms beside you with palms downwards.
As you inhale, use the stomach muscle mass to raise your ft off the ground, elevating your legs vertically at a 90-degree angle.
Proceed to breathe usually. Assist your hips and again along with your palms, and raise them off the bottom.
Permit your legs to comb in a 180-degree angle over your head until your toes contact the ground.
The again must be perpendicular to the ground.
Maintain the pose and let your physique calm down with every breath.
After a few minute, gently carry your legs down as you exhale.
Uddiyan Bandha
Uddiyan BandhaUddiyan Bandha
This asana entails motion of the muscle mass of the abdomen, particularly the diaphragm.

Stand straight, retaining your ft at a distance of 1 to 1.5 ft.
Bend the knees a little bit. Place the left palm on the left knee and proper palm on the precise knee.
Bend shoulders and neck in the direction of the entrance in order that the burden of the physique is shifted onto the knees via the palms.
This pose reduces the pressure on the abdomen, permitting the muscle mass to be relaxed.
Inhale deeply, exhale steadily.
Whereas exhaling, attempt to shift the abdomen muscle mass in the direction of the internal aspect.
Elevate the ribs and push the muscle mass from inside upwards gently. If the abdomen muscle mass are relaxed, they are often pushed up simply.
Stay on this pose until you exhale absolutely.
Agnisar Kriya
This pose targets the stomach organs and chakras, the centres of consciousness.

Inhale deeply as you stand along with your legs barely aside, again straight and stomach muscle mass relaxed.
Try to draw the navel upwards and inwards to the backbone.
Be sure to should not pulling within the navel from beneath the sternum or permitting your chest to sink,
Maintain your breath for a second earlier than you progress the stomach backwards and forwards 10-12 instances whereas holding your breath. This completes one spherical.
For finest outcomes, do no less than three rounds of the Agnisar Kriya.
Nauli Kriya
One of many six purification strategies or Shatkarma in Hatha Yoga, this pose isn’t simple for inexperienced persons. It could take wherever between three months to a 12 months to excellent.

Stand along with your ft aside, knees bent and palms holding your thighs.
Take a deep breath and drive it out with a hissing sound.
Contract your stomach inwards and upwards in the direction of the sternum in Uddiyan Bandha. That is the bottom place for Nauli Kriya.
Maintain your breath. Attempt to isolate the 2 abs muscle mass and drive them in the direction of the centre. Bear in mind, there isn’t any respiration concerned.
The principle problem lies in isolating the muscle mass and pulling them into place.
Breathe in, launch, and are available to a completely standing place.
Take just a few deep pure breaths earlier than attempting once more.
Work your capability over a time period.
Finish your session with Shavasana. Simply give up your entire physique weight to gravity and desist from any form of psychological exercise. These yoga poses, achieved repeatedly, will reward you with a robust and revitalised immune system.

Button Example

Get Your Link Here…